Polski English
O STOWARZYSZENIU
 HDS Poland
 Prof. Roman Wojtusiak
 !!! Aktualności - News !!!
 Dzieje Nurkowania w Polsce
 Galerie
 Wydawnictwa
 Kontakt
 Członkostwo w HDS
 Muzea nurkowe
 HDS-y na świecie
Partnerzy HDS Poland

Muzeum NurkowaniaKDP Poland

Członkowie wspierajacy HDS Poland

Skafandry do nurkowania marki EquesZakład Poligraficzny SpręcografWzorcownia

Patronat medialny

Free Frog TV


Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania
Historical Diving Society – Poland

www.hds-poland.orgStowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania ( The Society of Diving History Lovers) was formed in 2003 as a non-profit organization by a group of enthusiasts whose aim is to preserve and protect diving heritage in Poland. In May of 2005 the Society changed its status and extended the name to the SMHN / Historical Diving Society - Poland .

Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania zostało założone w 2003 roku jako organizacja non-profit przez grupę entuzjastów, których celem było zabezpieczenie i ochrona dziedzictwa nurkowego w Polsce. W maju 2005 roku stowarzyszenie znowelizowało swój statut zmieniając jednocześnie nazwę na Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania/ Historical Diving Society – Poland.

The Historical Diving Society - Poland belongs to the international family of country HDS’s across the world and is in close contact with most of them.

Historical Diving Society- Poland należy do rodziny HDS-ów działających w innych krajach całego świata i ściśle współpracuje z większością tych stowarzyszeń.

The HDS Poland wants to be an active forum for individuals and organizations that share interest in the history of recreational ,commercial, military and scientific diving

HDS Poland pragnie być płaszczyzną aktywnej współpracy osób i organizacji zajmujących się historią nurkowania rekreacyjnego, zawodowego, militarnego oraz naukowego.

Every year since 2003, the Society has held an annual the Retro-Divers Meeting at which leading pioneers and researchers from Poland and other countries give lectures and presentations on different aspects of diving history. Also a practical using of vintage diving equipment in water is available for meeting participants.

Począwszy od 2003 roku, Stowarzyszenie organizuje doroczne spotkania o nazwie „Retronurki”, na których pionierzy nurkowania i naukowcy z Polski i innych krajów prezentują swoje wykłady na temat różnych aspektów historii nurkowania. W trakcie tych spotkań uczestnicy mogą praktycznie wypróbować w wodzie działanie zabytkowego sprzętu nurkowego.

The HDS Poland provides for Society members a training in recreational diving in standard suits, open water helmets, vintage regulators and suits.

HDS Poland organizuje dla swoich członków szkolenia w zakresie nurkowania rekreacyjnego w klasycznym sprzęcie nurkowym, w otwartych hełmach nurkowych oraz z użyciem zabytkowych automatów oddechowych i skafandrów nurkowych.

The HDS Poland organizes historical exhibitions, theme presentations, meetings outside of the Society to propagate knowledge on the history of diving.

HDS Poland organizuje otwarte dla wszystkich wystawy o tematyce historycznej, specjalistyczne prezentacje i spotkania, których celem jest przekazywanie wiedzy na temat historii nurkowania .

The HDS Poland provides a support for the Society members in identifying, preserving, protecting, collecting and maintenance of artifacts and archives associated with history of diving.

HDS Poland wspomaga swoich członków w zakresie identyfikacji, zabezpieczenia , ochrony, kolekcjonowania i konserwacji zabytkowego sprzętu nurkowego i archiwaliów związanych z historią nurkowania.

The partners of the Historical Diving Society - Poland, which it is closely cooperating with, are the Underwater Activity Commission PTTK (KDP PTTK - CMAS) and the Diving Museum in Warsaw.

Historical Diving Society - Poland ścisle współpracuje ze swoimi partnerami - Komisją Działalności Podwodnej PTTK-CMAS i Muzeum Nurkowania w Warszawie.

Address:
Historical Diving Society - Poland
00-075 Warszawa, Senatorska 11 p.25
Phone: + 48 22 658 25 97, + 48 606 313 583
biuro@hds-poland.org