Polski English
STATUTES
 HDS Poland
 Prof. Roman Wojtusiak
 History of Polish Diving
 Photo Gallery
 Publications
 Contact Us
 HDS Poland Membership
 Diving Museums
 HDS Worldwide
Partnerzy HDS Poland

Muzeum NurkowaniaKDP Poland

Członkowie wspierajacy HDS Poland

Skafandry do nurkowania marki EquesZakład Poligraficzny SpręcografWzorcownia

Patronat medialny

Free Frog TV

Tekst jednolity
           5 kwietnia 2009r.STATUT
Stowarzyszenia Miłośników Historii Nurkowania Historical Diving Society Poland
(HDS Poland)ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania – Historical Diving Society Poland”  zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”, może używać nazwy skróconej  „HDS Poland” oraz działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o Stowarzyszeniach (jednolity tekst Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 885) oraz postanowień niniejszego statutu.
Jest organizacją zrzeszająca na zasadzie dobrowolności zainteresowane osoby fizyczne i prawne.


§ 2


1.Stowarzyszenie używa owalnego towarowego znaku słowno-graficznego (logo) przedstawiającego hełm nurkowy konstrukcji prof. Romana Wojtusiaka z 1935r. z napisem w otoku: Historical Diving Society Poland
 
      Wzór znaku słowno-graficznego stanowi załącznik do statutu.


2. Nazwa i znak słowno-graficzny Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej   zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 § 3


Stowarzyszenie działa na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 4


Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.


 § 5


HDS Poland posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000182378.


§ 6


HDS Poland może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele działania są zbieżne z celami działania Stowarzyszenia.


§ 7


Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§ 8


1. Zarząd Stowarzyszenia używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: „Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania – HDS Poland”, zaś w środku z rysunkiem hełmu nurkowego prof. Romana Wojtusiaka z 1935r. oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. W kontaktach zagranicznych Zarząd Stowarzyszenia używa pieczęci owalnej z napisem w otoku: Historical Diving Society Poland, zaś w środku z rysunkiem hełmu nurkowego prof. Romana Wojtusiaka z 1935r. oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.ROZDZIAŁ II


Cele i środki działania


§ 9


Celem Stowarzyszenia jest działanie w kraju i za granicą na rzecz rozwoju wiedzy oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i technicznego związanego z pobytem człowieka pod wodą. § 10


Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez:


1)propagowanie wiedzy na temat historii nurkowania i ochrony dziedzictwa kulturowego i technicznego w dziedzinie nurkowania   poprzez organizowanie konferencji, specjalistycznych szkoleń               i  warsztatów, wystaw, prezentacji oraz specjalistycznych imprez turystycznych,


 


2)organizowanie aktywnej współpracy osób i organizacji zajmujących się historią nurkowania rekreacyjnego, zawodowego, militarnego oraz naukowego,


3)organizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie użytkowania zabytkowego sprzętu nurkowego różnego typu w celach rekreacyjnych,


4)doradztwo w zakresie identyfikacji, zabezpieczenia, ochrony, kolekcjonowania sprzętu i archiwaliów związanych z historią nurkowania oraz pomoc w zakresie renowacji, konserwacji i atestacji  zabytkowego sprzętu nurkowego, 


5)udział członków Stowarzyszenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach związanych z historią nurkowania organizowanych w kraju i za granicą,


6)organizowanie krajowych i zagranicznych specjalistycznych wyjazdów indywidualnych i grupowych, których program umożliwia uczestnikom zapoznanie się z różnymi aspektami historii nurkowania.ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki


§ 11


1.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.


2.Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu, mogą na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub uchwały Zarządu pobierać wynagrodzenie za pracę przy realizacji określonych przez tę uchwałę celów statutowych Stowarzyszenia.  


§ 12


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


1)członków zwyczajnych,
1)członków honorowych,
3)  członków wspierających.


§ 13


1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia i zobowiąże się do przestrzegania Statutu i uchwał Zarządu.


2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w  §13 ust.1.


3.Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.


4.Ustanie członkostwa  zwyczajnego następuje z powodu:
1)dobrowolnego wystąpienia członka Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2)skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3)wykluczenia członka Stowarzyszenia na postawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub za zachowanie godzące w dobre imię Stowarzyszenia,
4)śmierci członka Stowarzyszenia.


5. Na prośbę członka zwyczajnego Stowarzyszenia, motywowaną ważnymi względami życiowymi, Zarząd może podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu praw członkowskich. W okresie zawieszenia nie ma obowiązku płacenia składek, jednocześnie osoba taka nie korzysta z uprawnień członka zwyczajnego Stowarzyszenia.


6. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.


§ 14


1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, która zawrze ze Stowarzyszeniem umowę o wspieraniu w formie finansowej lub rzeczowej statutowej, działalności Stowarzyszenia.


2.Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.


3.Ustanie członkostwa wspierającego następuje w chwili wygaśnięcia umowy lub na skutek uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.


§ 15


1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która położyła znaczące zasługi dla Stowarzyszenia.


2.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


3.Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje na podstawie uchwały Zarządu.


4.Ustanie honorowego członkostwa może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia lub pisemnej rezygnacji zainteresowanej osoby lub śmierci.


§ 16


Obowiązkiem członka  jest:


1)aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
2)przestrzeganie Statutu, uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
3)terminowego opłacania składek członkowskich,
4)spełnianie innych powinności członkowskich wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
5)brać udział w Walnych Zebraniach,
6)dbać o dobre imię Stowarzyszenia.§ 17


Prawa członków Stowarzyszenia:


1)Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,


2)Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszania do Władz Stowarzyszenia formalnych wniosków i opinii na temat działalności Stowarzyszenia,


3)Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz posiada bierne i czynne prawo wyborcze, pod warunkiem nie zalegania ze składkami członkowskimi w terminie rozpoczęcia się Walnego Zebrania,


4)Członkowie wspierający i honorowi posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz mogą uczestniczyć z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia


§ 18


1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.


2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.


3. Funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej nie można łączyć.§ 19


1.Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego zebrania lub Prezesa jest decydujący.


2.Władze wymienione w § 18 ust.1 p.2 i p.3 mogą dokooptować nowych członków na miejsca zwolnione w okresie kadencji do 1/3 liczby członków wybranych przez Walne Zebranie.


§ 20


1)Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie   może mieć status Zebrania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego.


2)Walne Zebranie zwoływanie jest na podstawie uchwały Zarządu podjętej przynajmniej na 30 dni przed terminem zebrania.


3)O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie   Stowarzyszenia powiadamiani są listem priorytetowym, lub faksem, lub pocztą elektroniczną, lub potwierdzają przyjęcie tych wiadomości przez podpisanie się na odpowiednim ogłoszeniu wywieszonym w siedzibie  Stowarzyszenia. 


4)Szczegółowy porządek obrad uchwala Walne Zebranie.


5)Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w Walnym Zebraniu osobiście lub za pośrednictwem innego członka Stowarzyszenia, któremu udzielili pisemne pełnomocnictwo.


6)Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne przy udziale co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania, pod warunkiem wcześniejszego spełnienia wymogów   § 20 p. 2 i p.4.§ 21


1.Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1)ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz ustalenie zdań na okres kadencji,
2)wybór prezesa, członków zarządu i komisji rewizyjnej,
3)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,4)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom, co powoduje wyłączenie osób objętych odmową do kandydowania do przyszłych władz Stowarzyszenia,


5)podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.


2.Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1)  uchwalenie Statutu Stowarzyszenia,
2)  wprowadzenie zmian do obowiązującego Statutu Stowarzyszenia,
3) udzielenie votum zaufania Prezesowi Stowarzyszenia lub członkom  Zarządu przed upływem kadencji i przeprowadzenie w razie potrzeby wyborów uzupełniających,
4)  podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


3.Z posiedzenia Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, który jest przechowywany w lokalu Stowarzyszenia.


§ 22


1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.


2.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w okresie nie krótszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie i może obradować tylko nad sprawami do których rozpatrzenia zostało zwołane.§ 23


1.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami i za swoje decyzje ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.


2.Walne Zebranie wybiera podczas tajnego głosowania Prezesa i do 5 członków Zarządu, przy czym wybór Prezesa odbywa się w pierwszej kolejności w oddzielnym głosowaniu.


3.Zarząd konstytuuje się poprzez podjęcie stosownej uchwały w dniu wyboru.


4.O kompetencjach Prezesa oraz poszczególnych członków Zarządu decydują wszyscy członkowie nowo wybranego Zarządu poprzez podjęcie stosownej uchwały. 


5.Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w roku. Termin i miejsce zebrania muszą być podane do ogólnej wiadomości członków Stowarzyszenia.


6.Z zebrań Zarządu sporządzane są protokóły, które są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia.


§ 24


Do kompetencji Zarządu należy:


1)kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania,


2)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,


3)przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,


4)ustalanie wysokości składek oraz ustanawianie innych, zgodnych ze Statutem powinności członkowskich,


5)zwoływanie Walnych Zebrań.


§ 25


Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.


§ 26


1.Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli działalności
 Stowarzyszenia.


2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie w drodze głosowania tajnego. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego w dniu wyboru.


§ 27


Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:


1)przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych i majątkowych,


2)sprawdzanie zgodności uchwał i innych decyzji Zarządu z obowiązującym prawem, Statutem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zebrania oraz Regulaminem Stowarzyszenia,


3)wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,


4)uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia


§ 28


1.Na majątek Stowarzyszenia składają się środki trwałe oraz przedmioty  nietrwałe wyszczególnione w ewidencji inwentaryzacyjnej


2.Stowarzyszenia, fundusze pochodzące ze składek członkowskich, wpływy z działalności gospodarczej oraz pieniężne i rzeczowe darowizny, spadki, dotacje i zapisy od osób fizycznych i prawnych.


3.Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z niniejszym statutem na zasadach określonych w przepisach prawnych i skarbowych dotyczących stowarzyszeń.


4.Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.


5.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia§ 29


Uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.


§ 30


1.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 3/4 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.


2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Nadzwyczajne Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu posiadanego majątku Stowarzyszenia i do realizacji tych postanowień powołuje Komisję Likwidacyjną.


3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.ZAŁĄCZNIK


Towarowy znak słowno - graficzny określony w § 2 Statutu - oznaczony w Urzędzie Patentowym RP numerem  Z - 349758